วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอน 4 MAT วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                          รายวิชา  13101
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                              ภาคเรียนที่  1                                ปีการศึกษา 2553
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Myself       เรื่อง  I  can ____ with ____ .              เวลา  1  ชั่วโมง
 _______________________________________________________________________

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต.1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

       
 ตัวชี้วัด ป.
3/2   อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
                   
สาระสำคัญ
             การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของตนเองและผู้อื่น เพื่อออกคำสั่งและปฏิบัติตาม สามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ ความสามารถของอวัยวะในกิจวัตรประจำวัน หรือ งานอดิเรกได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
             1.  ออกเสียงคำศัพท์ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ชัดเจน
             2.  บอกความหมายของคำศัพท์ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ชัดเจน
             3.  ใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะได้
             4.  มีความมั่นใจในตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้
             1.  Vocabulary   :  with, see, smell, eat, hear, write
             2.  Structure       :  I can ________ with_________ .
             3.  Function         :  บอกความสามารถของอวัยวะได้       

ทักษะ / กระบวนการ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีความมั่นใจในตนเอง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

สมรรถนะ
ความสามารถในการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนรู้  (ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT)
                1)  การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
                              ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (Creating experience)
                              1.  หลังจากทักทายนักเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนร้องเพลง Head - Shoulders พร้อมทำท่าประกอบ แล้วแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเล่นเกม Matching โดยให้นักเรียนจับคู่ภาพอวัยวะกับภาพความสามารถของอวัยวะ ครูเดินตรวจผลงานแต่ละกลุ่ม ดูความถูกต้อง
                              ขั้นที่ 2 ขั้นไตร่ตรองและวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analyzing experience)
                              2.  ครูบอกหัวเรื่องที่จะเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อนักเรียนจะได้มีจุดมุ่งหมายในการเรียน
                              3.       ครูเขียนตารางบนกระดาน

K (Know)
W (Want to know)
L (Learned)

                              ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับอวัยวะ และครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงในช่อง K
                              4.  ครูถามอีกว่านักเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะในช่อง K  ว่าใช้อวัยวะนั้นทำอะไรได้บ้าง ให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันบอกคำศัพท์ที่ต้องการรู้ โดยครูเขียนคำตอบของนักเรียนในช่อง W
                    2)  การพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept Development)
                               ขั้นที่ 3 บูรณาการประสบการณ์สู่ความคิดรวบยอด  (Integrating reflective analysis into concept)
                              5.  ครูชูบัตรคำ with, see, small, eat, write, hear ให้นักเรียนดูทีละคำ ครูอ่านสะกดคำ พร้อมแสดงท่าทางให้ดู (ให้นักเรียนสังเกตความหมายของคำศัพท์จากท่าทางที่ครูแสดง) จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม
                               6.  ครูชูบัตรคำทีละคำ ให้นักเรียนอ่านคำ สะกดคำ พร้อมกัน 2 – 3 ครั้ง และแต่ละกลุ่มชูบัตรภาพความสามารถของอวัยวะ (สื่อจากเกม Matching) ที่ตรงกับคำศัพท์ในบัตรคำที่ครูชู
                              7.  ครูพูดประโยค I can see with my eyes.  2 ครั้ง และติดแถบประโยคบนกระดาน ครูอ่านประโยคพร้อมชี้ที่ตาและบอกความหมาย  และให้นักเรียนอ่านประโยค 2 – 3 ครั้ง
                              8.  ครูติดแถบประโยค I can smell with my nose. บนกระดาน ครูอ่านประโยค ให้นักเรียนแสดงท่าทางโดยชี้ที่จมูก พร้อมออกเสียงประโยคตามครู
                              9.  ครูติดแถบประโยค I can write with my hand. / I can hear with my ears. / I can eat with my mouth.  ตามลำดับ  โดยปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกันกับข้อ 8
                              10.  ครูพูดประโยค พร้อมแสดงท่าทางประกอบ I can see with my eyes. (ครูชี้ที่ตา 2 ข้าง) และ I can see with my eye. (ครูชี้ที่ตา 1 ข้าง) ให้นักเรียนปฏิบัติตาม และครูอธิบายว่า ตามี 2 ข้าง ให้ออกเสียง s (eyes) ถ้า 1 ข้าง ไม่ออกเสียง s (eye)
                              11. ครูแจ้งว่าเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง ครูจะให้นักเรียนปฏิบัติตามประโยคที่ครูพูด I can hear with my ears. (นักเรียนชี้ที่หู 2 ข้าง) / I can write with my hand. (นักเรียนชูมือ 1 ข้าง) / I can hear with my ear. (นักเรียนชี้ที่หู 1 ข้าง)  / I can write with my hands. (นักเรียนชูมือ 2 ข้าง)
                              ขั้นที่ 4  พัฒนาเป็นความคิดรวบยอด / ทักษะ (Developing concepts/skills)
                              12.  ครูแจก Worksheet 1 ให้นักเรียนสรุปเนื้อหา โดยการทำแผนผังความคิดเป็นรายบุคคล
                              13.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยคำตอบ (โดยให้แลกกันตรวจกับเพื่อน)
                    3)  การฝึกปฏิบัติ (Practice)
                              ขั้นที่ 5  ปฏิบัติตามแนวคิดเพื่อสร้างงาน (Practicing and reinforcing new materials)
                              14.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (กลุ่มเดิมตอนเล่นเกม Matching) โดยให้นักเรียนฝึกพูดประโยค I can _____ with ______ . โดยเลือกชี้ที่ eyes, ears, mouth หรือ hands ตามใจชอบภายในกลุ่ม
                              15.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดประโยค  I can _____ with _____ . กลุ่มละ 2-3  คน
                              16.  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย การพูดประโยคของเพื่อนที่ออกมานำเสนอ
                              ขั้นที่ 6  สร้างงานเป็นของตนเอง (Personalizing the information)
                              17.  ครูทดสอบความรู้จากการเรียนเรื่องนี้ เพื่อตรวจสอบทักษะความรู้ ทักษะความเข้าใจของนักเรียน โดยแจก Worksheet 2 ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล
                              18.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย (โดยให้แลกกันตรวจกับเพื่อน) นักเรียนตรวจสอบผลคะแนนของตนเอง
                    4)  การนำไปใช้ (Application)
                              ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลงาน (Developing a plan for applying new concepts)
                              19.  นักเรียนวิเคราะห์ผลงานใน Worksheet 2 ของตนเอง และทำความเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด
                              20.  ครูถามนักเรียนว่าหลังจากเรียนเรื่อง I can _____ with ______ . แล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ครูเติมข้อมูลลงในตาราง KWL ในช่อง L   (I can ___ with my ___.)
                              21.  ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการถามประโยคเกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะต่างๆ ที่ได้เรียนมา โดยให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่ (Yes. or No.) และครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่อง L (I can see with my eyes. / I can smell with my nose.) / I can eat with my mouth.) / I can write with my hands. / I can hear with my ears.)
                              22.  ครูให้นักเรียนอ่านประโยคในช่อง L พร้อมทำท่าประกอบอีกครั้งเพื่อทบทวน
                              ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing experience)
                               23.  นักเรียนติดผลงานไว้ที่ผนังห้อง ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน โดยครูให้เพื่อนๆ ติชมผลงาน ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ
                              24.  ครูแจ้งเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงต่อไป เรื่อง How Old………..?

สื่อการเรียนรู้
             1.  เพลง Head - Shoulders
             2.  เกม Matching : จับคู่ภาพอวัยวะและภาพความสามารถของอวัยวะ
             3.  บัตรคำศัพท์
             4.  ส่วนของร่างกายของจริง
             5.  แถบประโยค
             6.  Worksheet 1 : แบบฝึกหัดแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะ
             7.  Worksheet 2 : แบบฝึกหัดจับคู่ภาพอวัยวะกับคำศัพท์เกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะ

กระบวนการวัดผลและประเมินผล
             ชิ้นงาน
1.      แผนผังความคิดเกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะ
2.      การโยงภาพอวัยวะกับคำศัพท์เกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะ
             การวัดและประเมินผล


สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การวัด
1.  การอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย
2.  การใช้ประโยค


-  สังเกตจากการอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
-  สังเกตจากการพูด


-  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน

-  ผ่านระดับดี

-  ผ่านระดับดี


1 ความคิดเห็น: